Syarat & Peraturan
PERJANJIAN DAN PINDAAN

A. Portal web eLAMS merupakan servis dalam talian yang disediakan oleh peguatkuasa Pulau Pinang ("MPPP") khas untuk servis perkembangan elektronik secara talian di Pulau Pinang.

B. Tujuan servis portal web eLAMS adalah seperti di dalam syarat dan peraturan dimana MPPP dalam budi bicara mutlaknya,menyemak dari masa ke semasa. Satu naskhah yang telah dikemaskini akan dimuat naikkan dimana boleh didapati dalam talian melalui Jaringan Luas Gerbang Dalam Talian. Sila semak secara berkala untuk kemaskini.

SILA BACA SYARAT DAN PERATURAN BERKAITAN PENGUNAAN SERVIS PORTAL WEB eLAMS DENGAN TELITI.

PERATURAN UMUM

1. Dengan penggunaan portal web eLAMS dan/atau pembayaran yuran atau penerusan pendaftaran, anda dianggap telah mempersetujui kepada syarat dan peraturan untuk penggunaannya.Pengunaan bahagian ini / Servis Portal Web eLAMS adalah tegas dan nyata atas penerimaan kepada terma dan syarat yang diperuntukkan.Jika anda tidak ingin menerima terma dan syarat ini, sila jangan menggunakan Servis Portal Web eLAMS .

2. Perjanjian ini mewakili perjanjian seluruh antara pengguna-pengguna Servis Portal Web eLAMS dan MPPP dan menggantikan segala dan sebarang komunikasi dan perwakilan lain (jika terlebih dahulu, masa kini atau berikut) dan sebarang kursus prestasi atau perjalanan urusan, kecuali sekiranya diubah suai oleh satu perjanjian bertulis bertandatangan oleh seorang pegawai rasmi MPPP, atau oleh MPPP mengulang kaji istilah- istilah ini dan syarat menggunakannya (sekiranya, bagaimanapun, semakan yang seumpama begitu hanya akan berkuatkuasa selepas tarikh semakan ulang kajinya).

3. MPPP mempunyai hak untuk menafikan dan / atau menamatkan akses dan penggunaan Servis Portal Web eLAMS kepada mana-mana pengguna.Bagaimanapun, peruntukan berkaitan untuk penafian dan pembatasan liabiliti dalam apa- apa kejadian ,elakkan penamatan perjanjian ini.

4. Servis Portal Web eLAMS dan kandungan-kandungan bahagian ini adalah terpelihara oleh hak cipta dan tanda perdagangan undang-undang dan adalah ciri khas MPPP.Anda tidak dibenarkan mengubahsuai, menyalin, menerbitkan, mempamerkan, menghantar, menyesuaikan atau dalam mengeksploitasi apa-apa cara Servis Portal Web eLAMS dan kandungan-kandungan di dalam ini kecuali dengan persetujuan bertulis daripada MPPP.

5. Servis Portal Web eLAMS akan cuma digunakan oleh anda (pengguna) untuk berikut:-
a) untuk melaksanakan penyerahan elektronik dalam perancangan -perancangan bangunan dan dokumen- dokumen untuk kelulusan regulatori. Satu jumlah yang unik akan dihasilkan oleh Servis Portal Web eLAMS untuk mengakui kejayaan penyerahannya.
b) untuk berutus dengan MPPP;
c) untuk melaksanakan dalam talian penjejakan taraf penyerahan; dan
d) ciri lain yang seumpama / sebagai fungsi MPPP boleh ditambahkan dari masa ke semasa didalam Servis Portal Web eLAMS.

6. Akses kepada Servis Portal Web eLAMS adalah terhad untuk pengguna-pengguna berdaftar sahaja. Pengguna-pengguna berdaftar dengan ini tidak membenarkan seumpama akses kepada mana-mana orang lain dan tidak dibawah apa-apa keadaan,mendedahkan sebarang maklumat keselamata (termasuk tanpa had) log masuk nama, satu kata laluan dan maklumat akaun kepada mana-mana orang lain.
7. Pengguna yang telah berdaftar hanya dibenarkan untuk log masuk dan akses Servis Portal Web eLAMS sekali dalam masa yang diperuntukkan.Pengaksessan berganda dan / atau capaian serentak ke dalam Servis Portal Web eLAMS menggunakan akaun yang sama adalah dilarang dan boleh menjurus penamatan Servis Portal Web eLAMS. Sistem Servis Portal Web eLAMS beroperasi di bawah sumber yang terhad, oleh itu pengguna diminta menggunakan perkhidmatan dengan penuh tanggungjawab. MPPP mempunyai hak untuk menggantung mana-mana pengguna yang ditemui membuat penggunaan sumber berlebihan di Servis Portal Web eLAMS tanpa memberikan sebarang notis terlebih dahulu.
8. Sebarang maklumat berasaskan laman web Servis portal web eLAMS tidak boleh diganti atau menggantikan perkhidmatan profesional terlatih dalam apa-apa bidang, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kejuruteraan awam, seni bina dan perkara yang dibenarkan.


PENAFIAN DAN PEMBATASAN LIABILITI

9. Hanya pengguna yang telah mendaftar untuk Servis Portal Web eLAMS dibenarkan untuk mengakses perkhidmatan dan maklumat di dalam laman web Servis Portal Web eLAMS.Penggunaan perkhidmatan atau maklumat daripada Servis Portal Web eLAMS adalah atas risiko pengguna sendiri.

10. Sementara MPPP menggunakan usaha yang munasabah untuk memasukkan maklumat tepat dan terkini dan bagi menjamin kebolehpercayaan Servis Portal Web eLAMS , semua pengguna Servis Portal Web eLAMS dengan ini bersetuju yang :-
a) Servis Portal Web eLAMS dan sebarang maklumat berasaskan laman web ini adalah disediakan di atas satu asas "AS-IS" tanpa sebarang jaminan(termasuk kesihatan untuk satu tujuan tertentu) sama ada jenis nyata atau tersirat;
b) Samaada MPPP ataupun perkecimpungan agensi-agensi dalam Servis Portal Web eLAMS menjamin sebarang fungsi di eLAMS Web Portal Services akan tidak terganggu atau kesilapan bebas atau kesilapan -kesilapan itu (jika mana-mana) akan diperbetulkan atau pelayan bebas daripada virus-virus atau komponen-komponen berbahaya yang lain;
c) MPPP tidak bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan, tidak penghantaran, ketidaktepatan atau kesilapan-kesilapan atau kehilangan maklumat (termasuk tidak diterima) yang boleh berlaku dalam Servis Portal Web eLAMS dan fungsi-fungsinya dan / atau dalam proses transmisi (berdigit / elektronik atau sebaliknya) daripada pengguna ke pelayan-pelayan Servis Portal Web eLAMS dan sebaliknya.Fasal ini perlu memohon walau apa pun resit pengguna dari sebarang penghargaan dihasilkan oleh Servis Portal Web eLAMS ;
d) anda mengakui bahawa sebarang maklumat yang anda telah serahkan menggunakan Servis Portal Web eLAMS tidak akan tertakluk kepada apa-apa kewajipan dan keyakinan oleh MPPP.
e) MPPP tidak menjamin keserasian antara Servis Portal Web eLAMS (termasuk laman web ini) dan perisian sendiri pengguna, perkakasan dan peralatan lain dan peranti-peranti.

11. TIDAK DIBAWAH KEADAAN-KEADAAN (TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KECUAIAN) AKAN MPPP, SEKUTU-SEKUTU ATAU PESERTA-PESERTA LAIN DALAM JARINGAN ELAMS PERKHIDMATAN PORTAL MENJADI BERTANGGUNGJAWAB KEPADA MANA-MANA PENGGUNA ATAU PIHAK KETIGA UNTUK SEBARANG LANGSUNG, AKIBAT, TIDAK LANGSUNG, KEROSAKAN- KEROSAKAN KHAS ATAU PUNITIF MUNCUL DARIPADA ATAU KELUAR PENGGUNAAN, ATAU KETIDAKUPAYAAN MENGGUNAKAN MPPP ATAU BAHAN-BAHAN ATAU FUNGSI- FUNGSI MENGENAI LAMAN WEB INI, ATAU DARIPADA KEADAAN YANG SEBARANG KECACATAN / KESILAPAN MPPP DAN PENGGUNAAN MAKLUMAT DAN PERKHIDMATAN BERASASKAN TAPAK INI ATAU DIPEROLEHI MELALUI MPPP. PEMBATASAN LIABILITI INI TIDAK AKAN DIJEJASKAN OLEH NOTIS KEPADA MPPP SEBAGAI UNTUK KEMUNGKINAN KEROSAKAN.


PENGGUNAAN YANG TIDAK MENYALAHI UNDANG-UNDANG ATAU TIDAK HARAM

12. Sebagai satu syarat penggunaan anda dalam Servis Portal Web eLAMS , anda dengan ini berjanji dengan MPPP yang anda tidak akan menggunakan Servis Portal Web eLAMS untuk sebarang tujuan cenderung iaitu menyalahi undang-undang atau haram dibawah sebarang undang-undang bertulis atau dilarang oleh terma dan syarat ini, dan kecenderungan notis-notis yang lain dan seumpama oleh pihak berkuasa berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan Servis Portal Web eLAMS dalam apa-apa cara yang boleh merosakkan, melumpuhkan, membebani, atau merosakkan Servis Portal Web eLAMS atau campur tangan dengan mana-mana pihak lain menggunakan dan berseronok dengan Servis Portal Web eLAMS .

13. Dalam keadaan penggunaan yang demikian menyalahi undang-undang atau haram atau melanggar mana- mana terma-terma di dalam ini, MPPP mempunyai hak untuk mengurus anda untuk indemniti penuh (termasuk daripada sebarang tuntutan, tindakan-tindakan, kos-kos, sah yuran dan bentuk-bentuk lain apa- apa liabiliti) dan untuk menamatkan penggunaan anda dalam sistem Servis Portal Web eLAMS serta-merta tanpa notis.


KAITAN KEPADA BAHAGIAN - BAHAGIAN PIHAK KETIGA

14. Servis Portal Web eLAMS boleh mengandungi kaitan kepada Laman Web lain ("Disambungkan Bahagian-bahagian") kepunyaan pihak ketiga yang tidak berkaitan.Bahagian -bahagian ini bukan di bawah kawalan MPPP dan MPPP tidak bertanggungjawab untuk kandungan-kandungan bahagian ini,termasuk tanpa had, sebarang hubungan dijumpai di satu bahagian atau sebarang perubahan atau kemaskini untuk satu bahagian.MPPP tidak bertanggungjawab untuk teknologi jaringan laman atau sebarang bentuk transmisi lain diterima daripada bahagian lain.MPPP menyediakan kaitan pihak ketiga ini untuk kesenangan pengguna, dan kemasukan setiap hubungan tidak membayangkan sokongan oleh bahagian MPPP atau hubungan operator-operatornya.


PENAMATAN

15. Anda boleh menamatkan Servis Portal Web eLAMS anda pada sebarang masa dengan memberi satu penamatan notis bertulis kepada MPPP di alamat di bawah. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini, mereka boleh dipinda dari masa ke semasa, bantuan anda yang tunggal adalah bagi menamatkan anda untuk perkhidmatan langganan.

16. Untuk mengelakkan keraguan, kewajipan pada bahagian pembayaran sebarang yuran pendaftaran, yuran langganan atau tuduhan untuk penggunaan Servis Portal Web eLAMS akan dapat mengelakkan penamatan perjanjian. Semua jumlah cukai dan hutang MPPP dikaitkan dengan penamatan perjanjian menjadikan bayaran perlu dilangsai dengan segera.


UNDANG - UNDANG

17. Perjanjian ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan Makhamah Malaysia akan mendapat bidang kuasa eksklusif di segala perkara muncul atau melalui penggunaan Servis Portal Web eLAMS.


ALAMAT UNTUK MAKLUMAT LANJUT


18. Soalan-soalan di Servis Portal Web eLAMS harus dituju kepada: Penguatkuasa Tempatam Pulau Pinang(MPPP) Paras 4, KOMTAR, Jalan Penang, 10675 Pulau Pinang Tel: 04-2637637 e-mail: [email protected]


SEMAKAN


19. Semakan terakhir terma dan syarat pada 05th Mac 2005.